Dini ve İlmi Araştırmalar Merkezi

بِسْـمِﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

Marifetname'deki İtikadi Beyitler

 MARİFETNAME’DEKİ  İTİKADΠ BEYİTLERİN TERCÜMESİ

 1-Hudâ Rabb’im Nebim hakka Muhammeddir Rasulûllah

     Hem İslam dînidir dînim kitâbımdır Kelâmullah

 2-Akâid içre Ehli Sünnet oldu mezhebim cem’â

    Amelde bu Hanîfe mezhebidir mezhebim vallah

 3-Dahî zürriyetiyim  Hazreti Âden Nebî’nin hem

    Halîlin milletiyim dahi kıblem Ka’be Beytullah

 4-Bulunmaz Rabb’imin zıddî ve niddî mislî âlemde

     Ve sûreten menezzehdir mukaddestir Teâlallah

 5-Şerîki yok berîdir doğmadan dahi doğurmadan

     Ehaddir küfvi yok ihlâs içinde zikreder Allah

 6-Ne cism ne arazdır ne mütehayyiz ne cevherdir

    Yemez içmez zaman geçmez berîdir cümleden Allah

 7-Tebeddülden teğayyürden dahi elvân-u eşkalden

    Muhakkak ol müberrâdır budur selb-i Sıfâtullah

 8-Ne göklerde ne yerlerde ne sağ u sol ne ön arda

    Cihetlerden münezzehdir ki olmaz hiç mekânullah

 9-Hudâ vardır velî varlığına yok evvel-u  âhir

    Yine Ol varlığıdır Kendi’den ğayri değil Vallah

 10-Bu âlem yoğiken Ol var idi ferd-u  tek-u  tenha

      Değildir kimseye muhtac ve hep muhtac ğayrullah

 

11-Â’na hâdis hulûl etmez ve bir şey vâcib olmaz kim

     Her işde hikmeti vardır abes fi’l işlemez Allah

 12-Hulûl etmez O Zat abde ve hiçbir ferde zulmetmez

      İbâdın aslahı lâzım değil kim halk ede Allah

 13-A’na bir kimse cebrile bir iş işledemez aslâ

      Ne kim Kendi murad eyler vücûda ol gelir Billah

 14-A’nın her bir kemâli bîteğayyür hâsıl olmuşdur

      Ki yokdur muntazar olunacak hiçbir Kemâlullah

 15-Sıfât-ı bâkemâl ile O dâim muttasıfdır kim

      Kamû noksan sıfatlardan berîdir Zülcelâlullah

 16-Sekizdir çün sıfât-ı zâtî İlm ile İrâdetdir

      Hayât u Kudret u Halk Basar Sem’u Kelâmullah

 17-Alîm Ol’dur ki İlmine erişmez kimsenin aklı

      İhâta eylemişdir cümle bu eşyâyı İlmullah

 18-Mürid Ol’dur Dileyicidir ve her şey üzre kâdirdir

      Ne kim diler olur peydâ alâ vefkı Murâdillah

 19-Cemî’i hayr u şerri Ol diler takdîr u halk eyler

      Velî hayrı sever ancak ki sevmez şerleri Allah

 20-Basîr Ol’dur hakîkatde ki hep eşyâya nâzırdır

      Velî gözden münezzehdir Bsardır min Sıfâtillah

 

21-Semîi’ Ol’dur işidir her âvâzı sır ile cehrî

      Münezzehdir kulaktan Ol sıfattır A’nda Sem’ullah

 22-Mütekellimdir Ol ammâ berîdir dilden ağızdan

      Hurûf u lafzu savt ile değil vsf-ı Kelâmullah

 23-Subûtiyye sıfâtı kim ne aynıdır ne ğayridir

       Kadîm u dâim u Zât’ıyla kâimdir Sıfâtullah

 24-Hakk’ın mükerrem ibâdıdır melekler yerde göklerde

      Avâmından avâm-ı nâsı efdal  eylemiş Allah

 25-Yemek içmek hem erkeklik dişilik yokdur anlarda

      Hakka hiç âsi olmazlar muti’dirler li Emrillah

 26-Ve Cebrâil u Mikâil u İsrâfil u Azrâil

      Mukarrebdir peygamberdir bu dördü hep Emrînullah

 27-Hakkın yüzdört kitâbı kim nebîler üzre inmişdir

      Kitabdır anların dördü suhuf yüzü Kelâmullah

 28-Zebûr’u verdi Dâvûd’a dahi Tevrât’ı Mûsâ’ya

     Ve hem İncîl’i Îsâ’ya getirmiş Cebrâil Billah

 29-Habîbullah’a Kur’ân’ı getirdi hâcet oldukça

      Yirmi üç yıl içre cümle kati’ oldu o Vahyullah

 30-Dahi ben enbiyâ hakkında bildim ismet u fıtnet

      Nezâfet hem emânet sıdk ile teblîğ-i Hükmullah

 

31-Kazerle zenb u humk u kizb u kitmân u hıyânetle

     Münezzehdir müberrâdır cemî’i Enbiyâullah

 32-Nebîler ismini bilmek dediler ba’zılar  vâcib

      Yirmi sekizin bildirdi Kur’an’da bize Allah

 33-Biri Âden biri İdris u Nuh Hûd ile Sâlih

      Hem İbrâhîm u İshâk ile İsmâil Zebîhullah

 34-Dahi Ya’kûb ile Yûsuf Şuayb u Lût ile Yahyâ

      Zekeriyyâ ile Hârûn ahi Mûsâ Kelîmullah

 35-Ve Dâvûd u Süleymân u dahi İlyâs u Eyyûbdur

      Biri de Elyasa’dır dahi Îsâ’dır o Rûhullah

 36-Birinin ismi Zülkifl biri Yûnus nebîdir hem

      Hitâmı Ol Habîb-i Hakk Muhammed’dir Rasûlullah

 37-Üzeyru Lokman u Zülkarneyn üçünde ihtilaf oldu

      Ki ba’zı enbiyâdır der be ba’zı der Veliyullah

 38-Cemî’i enbiyânın evvelidir Hazreti Âdem

      Kamûdan efdal u âhir Muhammed’dir Habîbullah

 39-İkisinin arasında katî çok enbiyâ geldi

      Hisâbın kimseler bilmez bilir anı hemen Allah

 40-Risâlât rusul mevtiyle bâtıl olmaz ol kat’a

      Ve efdaldir melekler cümlesinden Enbiyâullah

 
41-Bizim Peygamber’in ahkâmî şer’i öyle bâkîdir

      Ki ehli mahşerî bu şeri’le fasledecek Allah

 42- Ve mi’râc-ı Nebî hakdır Ana şahsıyla muhtasdır

       Çıkıb fevk-al-ulâya Hakk’ı görmüşdür Habîbullah

 43-Cihan cümle-nvâîle ve eczâu sıfâtıyla

      Hem ef’âli ibâdın hayr u şerri cümle Halkullah

 44-A’nın ilm u murâd halk u takdîriyle hâdisdir

      Ki yokdur hâlık u bârî iki âlemde ğayrullah

 45-İbâdın ihtiyârı vardır ef’alinde cüz’îce

      Ol ef’al üzre bulmuşlar sevâb hem ikâbullah

 46-Ol ef’âlin cümeylîdir Hakk’ın hubb u rıdâsıyla

      Kabîhinde bulunmaz ne muhabbet ne Rıdâullah

 47-Sevâb efdalidir Hakk’ın ve adlidir ikab Â’nın

      Vücûd îcabsız Hakk’a bî istihkak Abdullah

 48- Mukârindir bu fi’le istitâat kim o kudretdir

       Bulunsa istitâat olunur teklif Şer’ullah

 49-Ki abdin kendi vus’ında ne kim olmaz anı aslâ

      Ana din içre teklif etmemişdir Ol Halîmullah

 50-Haram erzakdır herkes yer içer kendi rızkın hep

      Ve kimse kimsenin rızkın alıb ekil edemez Vallah

 

51-Ecel vaktinde meyyitdir o maktûl ecel birdir

     Ve hâl-i ye’sin îmânı değil makbûl İndallah

 52-Heyûlâ yokdur ezhan içre bir cüzi’ olduğu haktır

      Ki ol vasf-ı tecezzîden berîdir der bu Ehlullah

 53- Kabirde meyyite Münker Nekir dört şey sual eyler

       Ki rabb’in kim nebin kim nedir dînin ve kıblengah

 54-Cevabın verenin canı ile cismi zevk eder anda

      Şaşıb küffâr u âsiler çeker anda Azâbullah

 55- Bu dünyaya gelen gider ki kalmaz canlı hiç kimse

       Dahi yevmi kıyâmetde eder emvâti ba’s Allah

 56-Verirler defter-i a’mâlini her adamın anda

      Kiminin sağ eline kimine soldan maâzallah

 57- Kitâbıyla hisâbı var Hudâ’nın rûz-i mahşerde

       Sorarlar herkesin ef’âl u akvâlin Biemrillah

 58-Kebâirle sağâir ehline ol gün şefâatler

      Ederler enbiyâ u ehli ilm u Evliyâullah

 59-Ameller vezn olundukda Sırâtı geçmemiz hakdır

      Ve Kevserle sekiz cennet verir Mü’inlere Allah

 

60-Girecek cennete Mü’minler anda çok bulub ni’met

      Görürler şübhesiz anda niteliksiz Cemâlullah

 61-Ve cennetle cehennem şimdi var ehliyle bâkîdir

      Cehennem yedidir ehlin yakar dâim o Nârullah

 62- Kazâ ile gelir her hayr u şer Tanrı cenâbından

       Bulur hayr ehlin dâim olur şer ehline hemrah

 63- Ve peygamber ne kim eşrât-ı sâaden haber vermiş

      İnandım cümlesin izhar eder vaktinde hem Allah

 64- Çıkar Yer Dâbbesi Deccâl u Ye’cûc ile Me’cûc

       Doğar gün mağribden çün iner gökden o Rûhullah

 65- Kebîre Mü’mini îmandan ihrâc eylemez dahi

       Ne küfre dâhil ve ne tâatin habt ede indallah

 66-O isyan eylemez anı muhalled hem cehennemde

       Meğer ki i’tikâd ede helal anı maâzallah

 67- Hudâ afeylemez şirki illâ andan ednâyı

       Dilediği kulundan her günahı afveder Allah

 68- Kebâirden kaçan câiz ikab olmak sağâirle

       Ve bîtevbe giden câiz kebâirden geçe Allah

 69-Kabul eyler duâyı Hakk Teâlâ Kendi fazlından

      Ve hâcet-i ibâdı hem kabul eyler Raûf Allah

 70-Dahi îman ile İslam ikisi şey’i vâhidir

      Cenâb-ı Hakk’dan ol her ne getirdiyse Rasûlullah

 

71-Kamûsun dil ile takrîr u tasdik eyledim bilkalb

      Birine yokdur inkârım inandım şübhesiz  Vallah

 72- Çû din a’mâli îmandan muhakkak başka hâricdir

       Pes îman izdiyad nâkıs olmaz hıfzede Allah

 73- Demem ki İnşâallah Mü’minin bel mü’minim hakkâ

       Be ma’nâ ile îman kesbî mahlûkdur Lillah

 74-Ve ammâ Tanrı’nın Kendi kuluna ma’rifet küncin

      Hidayet kıldığı ma’na ile vehbîdir ol Tallah

 75-Ve îmân-ı mukalld hem sahîh olmuşdur ammâ ki

      Ol istidlâl aklı terk ile âsim olur Billah

 76-Kerâmât-ı velî hakdır nebîsi mu’cizâtîdir

      Keser az müddet içre çok mesafe Evliyâullah

 77-Bulurlar vakt-i hâcetde taâmı hem libâs anlar

      Behâim hem cemâdâtıyla söylerler Biiznillah

 78-Gehi su üzerinde meşî ederler vecd-i hâletle

      Havada hem uçarlar hark eder âdâtını Allah

 79-Erişmez bir velî hiçbir nebînin rütbesine hem

      Ana ermez ki andan sâkıt ola emr u Nehyullah

 80-Ve efdal evliyâ Sıdd^ık-ı Ekber ba’dehu Fâruk

      Ve Zinnûreyn’den sonra Alî’dir ol Velîyullah

 

 81-Bu dördü hem hilâfetde bu tertib üzre kâimdir

      Bu çâr-ı yârdan sonra hem efdal Evliyâullah

 82-Kalan ashabdır ki cümlesinin zikri hayrolsun

      Cemîi âl u ashâb-ı kirâmın sevmişem Billah

 83-Aşere-i mübeşşere ve Fâtıma Hasen Hüseyn

      Bu ümmetden bulâra cennetlik olmasıyla neçhedu Billah

 84-Ve ğayri kimseye aynıyla cennetlik denilmez ki

      O ğayba hükmolur ğaybı ne bilsin kimse ğayrullah

 85-Ve ashâb-ı kirâmın cümlesinden sonra ümmetden

      Cemîi tâbiîn olmuşdur efdal-i Evliyâullah

 86-İmâm-ul-Müslimîn sultan Müslim hür mükellef hem

      Kureyşî zâhir olâlı edib tenfîz-i Hükmullah

 87-Velî Hâşimli hem ma’sûm olmak şart değildir kim

      O fısk u cevr için hiç mün’azil olmaz Bişer’illah

 88-Ve berr u fâcire uyub namazım kılaram bile

      Hem anların cenazesi namazın kılaram Lillah

 89-Adîn üzre hazarda hem seferde Mesih câizdir

      Ve müskir olmayan temr u ineb suyu Mübâhullah

90-Tasaddukla duâmızdan bulur emvâtimiz ni’met

      Ve fazl-ı emkine eşhâs u ezmân hakdır ey Vallah

 

 91-Bilinmez müşrikîn etfâli cennette mi nârda mı

      Ve küffâra kirâmen kâtibeyn vermiş Kerîm Allah

 92-Ne ki Ma’dûmdurur o şey ve mer’î ad olunmaz ki

      Mükevvin kâinâta benzemez şeydir Teâlallah

 93-İsâbet-i ayn câizdir ve sihir insana vâki’dir

      Beşer aklından efdaldır ulûm-i Enbiyâullah

 94-Delîle müctehid evvel bakıb eyler isâbet hak

      Ve sonra muhkeme bakıb hatâsın afveder Allah

 95-Ve hak birdir muayyendir ve Kur’an ve hadîs ancak

      Ne mikdar olsa mümkün zâhirine hamlolur hergah

 96-Bu zâhirden ol ehli bâtının da’vâsı ma’nâya

      Udûli hem nusûs-i redd istihf^f-i Şer’ullah

 97-Hem istihlâl-i zenb rahmet-i Hakk’dan ye’si hem de

      Azâbından emîn olmak bu cümle küfürdür Billah

 98-Ve lafz-ı küfrî tav’ile ve kâhin sözlerin tasdik

       Küfürdür lakin inkarı yeniden tevbedir Lillah

 99-Hudâ  otuz iki farzı ibâdına buyurmuşdur

      Kamûsun farz bildim boynuma aldım Bitav’illah

 100-Şurutu beşdir İslâm’ın ki Tevhîd u salât u savm

        Zekat u hac ğanîler hakkında bu cümle Farzullah

 

 101- Namazın farzı hâricde olanlar altı farz olmuş

          Ve erkânı içinde oldular hem altı Farzullah

 102- Dışındaki taharet setr-i avret vakti bilmekdir

          Ve abdest almak ve niyet hem istikbâl-i Beytullah

 103-Namaz içinde tekbîr u kıyam ile kırâatdir

         Rükû’ u ka’de-i uhrâ ikişer secdedir Lillah

 104-Vudûnun farzı yüzün ellerin dirseklerile hem

         Başa mesheyleyib ayakları ğaylet dedi Allah

 105- Ve ğuslün farzı üçdür mazmaza ile hem istinşak

          Üçüncü cümle a’zâsın yûmakdır tevbeten Lillah

 106-Teyemmüm eylemek vâcibdir abdest ile ğusl için

         Su bulunmazsa ya kudret yoğisedir bu Şer’ullah

 107-Anın rüknü iki urmak şurûtu beş biri niyet

        Saîd u tâhir u mesh biri acz-i İbâdullah

 108-Ve savmın farzı üç niyetle ekli nîkî terk etmek

         Fecir doğdukda gün batınca imsak oldu Emrullah

 109-Dahi haccın fürûzu üç biri ihrâma girmekdir

        Biri vakfe cebel üzre ziyâret oldu Beytullah

 110-Harâmı i’tikâd etmek haram andan sakınmakdır

        Helâli hem helal bilib bu oldu cümle Farzullah

 

111-Hep ashâb-ı Güzîn u tâbiîn u müctehidînin

        Ne ki var Ehli Sünnet vel’Cemâat cümle Ehlullah

 112-Kamûnun i’tikâdı bu yüz on beyt içre bil Hakkı

         Budur hak mezheb ancak bunda sâbit eylesin Allah

 113-Eğer benden küfür amden hatâen sâdır olduysa

         Ben ol küfrün cemî’inden berî oldum Livechillah

 114-Dahi şer’a muhâlifse eğer akvâl u ef’âlim

         Ben anlardan rücu’ etdim ve tubtu kurbeten Lillah

 115-Ne ki kılmış Habîbullah bize teblîğ-i ahkâmı

         Kabul etdim anı âmentu Billah ve Hukmillah

 116-Dilim ikrârınmı kalbimle tasdîk eyledim candan

         Sen’in hıfzında îmânım emânet olsun ey Allah

 

 

 

 

 


Yorumlar - Yorum Yaz