• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Dini ve İlmi Araştırmalar Merkezi

Ya Rabbi!! Ben Pişmanım.. Yaptığım bütün günahlarımdan.. Keşke yapmasaydım.. İnşaallah bir daha yapmam!!
Fıkhi Konular
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam12
Toplam Ziyaret637
SÖZLÜK

Marifetname'deki İtikadi Beyitler

 MARİFETNAME’DEKİ  İTİKADΠ BEYİTLERİN TERCÜMESİ

 1-Hudâ Rabb’im Nebim hakka Muhammeddir Rasulûllah

     Hem İslam dînidir dînim kitâbımdır Kelâmullah

 2-Akâid içre Ehli Sünnet oldu mezhebim cem’â

    Amelde bu Hanîfe mezhebidir mezhebim vallah

 3-Dahî zürriyetiyim  Hazreti Âden Nebî’nin hem

    Halîlin milletiyim dahi kıblem Ka’be Beytullah

 4-Bulunmaz Rabb’imin zıddî ve niddî mislî âlemde

     Ve sûreten menezzehdir mukaddestir Teâlallah

 5-Şerîki yok berîdir doğmadan dahi doğurmadan

     Ehaddir küfvi yok ihlâs içinde zikreder Allah

 6-Ne cism ne arazdır ne mütehayyiz ne cevherdir

    Yemez içmez zaman geçmez berîdir cümleden Allah

 7-Tebeddülden teğayyürden dahi elvân-u eşkalden

    Muhakkak ol müberrâdır budur selb-i Sıfâtullah

 8-Ne göklerde ne yerlerde ne sağ u sol ne ön arda

    Cihetlerden münezzehdir ki olmaz hiç mekânullah

 9-Hudâ vardır velî varlığına yok evvel-u  âhir

    Yine Ol varlığıdır Kendi’den ğayri değil Vallah

 10-Bu âlem yoğiken Ol var idi ferd-u  tek-u  tenha

      Değildir kimseye muhtac ve hep muhtac ğayrullah

 

11-Â’na hâdis hulûl etmez ve bir şey vâcib olmaz kim

     Her işde hikmeti vardır abes fi’l işlemez Allah

 12-Hulûl etmez O Zat abde ve hiçbir ferde zulmetmez

      İbâdın aslahı lâzım değil kim halk ede Allah

 13-A’na bir kimse cebrile bir iş işledemez aslâ

      Ne kim Kendi murad eyler vücûda ol gelir Billah

 14-A’nın her bir kemâli bîteğayyür hâsıl olmuşdur

      Ki yokdur muntazar olunacak hiçbir Kemâlullah

 15-Sıfât-ı bâkemâl ile O dâim muttasıfdır kim

      Kamû noksan sıfatlardan berîdir Zülcelâlullah

 16-Sekizdir çün sıfât-ı zâtî İlm ile İrâdetdir

      Hayât u Kudret u Halk Basar Sem’u Kelâmullah

 17-Alîm Ol’dur ki İlmine erişmez kimsenin aklı

      İhâta eylemişdir cümle bu eşyâyı İlmullah

 18-Mürid Ol’dur Dileyicidir ve her şey üzre kâdirdir

      Ne kim diler olur peydâ alâ vefkı Murâdillah

 19-Cemî’i hayr u şerri Ol diler takdîr u halk eyler

      Velî hayrı sever ancak ki sevmez şerleri Allah

 20-Basîr Ol’dur hakîkatde ki hep eşyâya nâzırdır

      Velî gözden münezzehdir Bsardır min Sıfâtillah

 

21-Semîi’ Ol’dur işidir her âvâzı sır ile cehrî

      Münezzehdir kulaktan Ol sıfattır A’nda Sem’ullah

 22-Mütekellimdir Ol ammâ berîdir dilden ağızdan

      Hurûf u lafzu savt ile değil vsf-ı Kelâmullah

 23-Subûtiyye sıfâtı kim ne aynıdır ne ğayridir

       Kadîm u dâim u Zât’ıyla kâimdir Sıfâtullah

 24-Hakk’ın mükerrem ibâdıdır melekler yerde göklerde

      Avâmından avâm-ı nâsı efdal  eylemiş Allah

 25-Yemek içmek hem erkeklik dişilik yokdur anlarda

      Hakka hiç âsi olmazlar muti’dirler li Emrillah

 26-Ve Cebrâil u Mikâil u İsrâfil u Azrâil

      Mukarrebdir peygamberdir bu dördü hep Emrînullah

 27-Hakkın yüzdört kitâbı kim nebîler üzre inmişdir

      Kitabdır anların dördü suhuf yüzü Kelâmullah

 28-Zebûr’u verdi Dâvûd’a dahi Tevrât’ı Mûsâ’ya

     Ve hem İncîl’i Îsâ’ya getirmiş Cebrâil Billah

 29-Habîbullah’a Kur’ân’ı getirdi hâcet oldukça

      Yirmi üç yıl içre cümle kati’ oldu o Vahyullah

 30-Dahi ben enbiyâ hakkında bildim ismet u fıtnet

      Nezâfet hem emânet sıdk ile teblîğ-i Hükmullah

 

31-Kazerle zenb u humk u kizb u kitmân u hıyânetle

     Münezzehdir müberrâdır cemî’i Enbiyâullah

 32-Nebîler ismini bilmek dediler ba’zılar  vâcib

      Yirmi sekizin bildirdi Kur’an’da bize Allah

 33-Biri Âden biri İdris u Nuh Hûd ile Sâlih

      Hem İbrâhîm u İshâk ile İsmâil Zebîhullah

 34-Dahi Ya’kûb ile Yûsuf Şuayb u Lût ile Yahyâ

      Zekeriyyâ ile Hârûn ahi Mûsâ Kelîmullah

 35-Ve Dâvûd u Süleymân u dahi İlyâs u Eyyûbdur

      Biri de Elyasa’dır dahi Îsâ’dır o Rûhullah

 36-Birinin ismi Zülkifl biri Yûnus nebîdir hem

      Hitâmı Ol Habîb-i Hakk Muhammed’dir Rasûlullah

 37-Üzeyru Lokman u Zülkarneyn üçünde ihtilaf oldu

      Ki ba’zı enbiyâdır der be ba’zı der Veliyullah

 38-Cemî’i enbiyânın evvelidir Hazreti Âdem

      Kamûdan efdal u âhir Muhammed’dir Habîbullah

 39-İkisinin arasında katî çok enbiyâ geldi

      Hisâbın kimseler bilmez bilir anı hemen Allah

 40-Risâlât rusul mevtiyle bâtıl olmaz ol kat’a

      Ve efdaldir melekler cümlesinden Enbiyâullah

 
41-Bizim Peygamber’in ahkâmî şer’i öyle bâkîdir

      Ki ehli mahşerî bu şeri’le fasledecek Allah

 42- Ve mi’râc-ı Nebî hakdır Ana şahsıyla muhtasdır

       Çıkıb fevk-al-ulâya Hakk’ı görmüşdür Habîbullah

 43-Cihan cümle-nvâîle ve eczâu sıfâtıyla

      Hem ef’âli ibâdın hayr u şerri cümle Halkullah

 44-A’nın ilm u murâd halk u takdîriyle hâdisdir

      Ki yokdur hâlık u bârî iki âlemde ğayrullah

 45-İbâdın ihtiyârı vardır ef’alinde cüz’îce

      Ol ef’al üzre bulmuşlar sevâb hem ikâbullah

 46-Ol ef’âlin cümeylîdir Hakk’ın hubb u rıdâsıyla

      Kabîhinde bulunmaz ne muhabbet ne Rıdâullah

 47-Sevâb efdalidir Hakk’ın ve adlidir ikab Â’nın

      Vücûd îcabsız Hakk’a bî istihkak Abdullah

 48- Mukârindir bu fi’le istitâat kim o kudretdir

       Bulunsa istitâat olunur teklif Şer’ullah

 49-Ki abdin kendi vus’ında ne kim olmaz anı aslâ

      Ana din içre teklif etmemişdir Ol Halîmullah

 50-Haram erzakdır herkes yer içer kendi rızkın hep

      Ve kimse kimsenin rızkın alıb ekil edemez Vallah

 

51-Ecel vaktinde meyyitdir o maktûl ecel birdir

     Ve hâl-i ye’sin îmânı değil makbûl İndallah

 52-Heyûlâ yokdur ezhan içre bir cüzi’ olduğu haktır

      Ki ol vasf-ı tecezzîden berîdir der bu Ehlullah

 53- Kabirde meyyite Münker Nekir dört şey sual eyler

       Ki rabb’in kim nebin kim nedir dînin ve kıblengah

 54-Cevabın verenin canı ile cismi zevk eder anda

      Şaşıb küffâr u âsiler çeker anda Azâbullah

 55- Bu dünyaya gelen gider ki kalmaz canlı hiç kimse

       Dahi yevmi kıyâmetde eder emvâti ba’s Allah

 56-Verirler defter-i a’mâlini her adamın anda

      Kiminin sağ eline kimine soldan maâzallah

 57- Kitâbıyla hisâbı var Hudâ’nın rûz-i mahşerde

       Sorarlar herkesin ef’âl u akvâlin Biemrillah

 58-Kebâirle sağâir ehline ol gün şefâatler

      Ederler enbiyâ u ehli ilm u Evliyâullah

 59-Ameller vezn olundukda Sırâtı geçmemiz hakdır

      Ve Kevserle sekiz cennet verir Mü’inlere Allah

 

60-Girecek cennete Mü’minler anda çok bulub ni’met

      Görürler şübhesiz anda niteliksiz Cemâlullah

 61-Ve cennetle cehennem şimdi var ehliyle bâkîdir

      Cehennem yedidir ehlin yakar dâim o Nârullah

 62- Kazâ ile gelir her hayr u şer Tanrı cenâbından

       Bulur hayr ehlin dâim olur şer ehline hemrah

 63- Ve peygamber ne kim eşrât-ı sâaden haber vermiş

      İnandım cümlesin izhar eder vaktinde hem Allah

 64- Çıkar Yer Dâbbesi Deccâl u Ye’cûc ile Me’cûc

       Doğar gün mağribden çün iner gökden o Rûhullah

 65- Kebîre Mü’mini îmandan ihrâc eylemez dahi

       Ne küfre dâhil ve ne tâatin habt ede indallah

 66-O isyan eylemez anı muhalled hem cehennemde

       Meğer ki i’tikâd ede helal anı maâzallah

 67- Hudâ afeylemez şirki illâ andan ednâyı

       Dilediği kulundan her günahı afveder Allah

 68- Kebâirden kaçan câiz ikab olmak sağâirle

       Ve bîtevbe giden câiz kebâirden geçe Allah

 69-Kabul eyler duâyı Hakk Teâlâ Kendi fazlından

      Ve hâcet-i ibâdı hem kabul eyler Raûf Allah

 70-Dahi îman ile İslam ikisi şey’i vâhidir

      Cenâb-ı Hakk’dan ol her ne getirdiyse Rasûlullah

 

71-Kamûsun dil ile takrîr u tasdik eyledim bilkalb

      Birine yokdur inkârım inandım şübhesiz  Vallah

 72- Çû din a’mâli îmandan muhakkak başka hâricdir

       Pes îman izdiyad nâkıs olmaz hıfzede Allah

 73- Demem ki İnşâallah Mü’minin bel mü’minim hakkâ

       Be ma’nâ ile îman kesbî mahlûkdur Lillah

 74-Ve ammâ Tanrı’nın Kendi kuluna ma’rifet küncin

      Hidayet kıldığı ma’na ile vehbîdir ol Tallah

 75-Ve îmân-ı mukalld hem sahîh olmuşdur ammâ ki

      Ol istidlâl aklı terk ile âsim olur Billah

 76-Kerâmât-ı velî hakdır nebîsi mu’cizâtîdir

      Keser az müddet içre çok mesafe Evliyâullah

 77-Bulurlar vakt-i hâcetde taâmı hem libâs anlar

      Behâim hem cemâdâtıyla söylerler Biiznillah

 78-Gehi su üzerinde meşî ederler vecd-i hâletle

      Havada hem uçarlar hark eder âdâtını Allah

 79-Erişmez bir velî hiçbir nebînin rütbesine hem

      Ana ermez ki andan sâkıt ola emr u Nehyullah

 80-Ve efdal evliyâ Sıdd^ık-ı Ekber ba’dehu Fâruk

      Ve Zinnûreyn’den sonra Alî’dir ol Velîyullah

 

 81-Bu dördü hem hilâfetde bu tertib üzre kâimdir

      Bu çâr-ı yârdan sonra hem efdal Evliyâullah

 82-Kalan ashabdır ki cümlesinin zikri hayrolsun

      Cemîi âl u ashâb-ı kirâmın sevmişem Billah

 83-Aşere-i mübeşşere ve Fâtıma Hasen Hüseyn

      Bu ümmetden bulâra cennetlik olmasıyla neçhedu Billah

 84-Ve ğayri kimseye aynıyla cennetlik denilmez ki

      O ğayba hükmolur ğaybı ne bilsin kimse ğayrullah

 85-Ve ashâb-ı kirâmın cümlesinden sonra ümmetden

      Cemîi tâbiîn olmuşdur efdal-i Evliyâullah

 86-İmâm-ul-Müslimîn sultan Müslim hür mükellef hem

      Kureyşî zâhir olâlı edib tenfîz-i Hükmullah

 87-Velî Hâşimli hem ma’sûm olmak şart değildir kim

      O fısk u cevr için hiç mün’azil olmaz Bişer’illah

 88-Ve berr u fâcire uyub namazım kılaram bile

      Hem anların cenazesi namazın kılaram Lillah

 89-Adîn üzre hazarda hem seferde Mesih câizdir

      Ve müskir olmayan temr u ineb suyu Mübâhullah

90-Tasaddukla duâmızdan bulur emvâtimiz ni’met

      Ve fazl-ı emkine eşhâs u ezmân hakdır ey Vallah

 

 91-Bilinmez müşrikîn etfâli cennette mi nârda mı

      Ve küffâra kirâmen kâtibeyn vermiş Kerîm Allah

 92-Ne ki Ma’dûmdurur o şey ve mer’î ad olunmaz ki

      Mükevvin kâinâta benzemez şeydir Teâlallah

 93-İsâbet-i ayn câizdir ve sihir insana vâki’dir

      Beşer aklından efdaldır ulûm-i Enbiyâullah

 94-Delîle müctehid evvel bakıb eyler isâbet hak

      Ve sonra muhkeme bakıb hatâsın afveder Allah

 95-Ve hak birdir muayyendir ve Kur’an ve hadîs ancak

      Ne mikdar olsa mümkün zâhirine hamlolur hergah

 96-Bu zâhirden ol ehli bâtının da’vâsı ma’nâya

      Udûli hem nusûs-i redd istihf^f-i Şer’ullah

 97-Hem istihlâl-i zenb rahmet-i Hakk’dan ye’si hem de

      Azâbından emîn olmak bu cümle küfürdür Billah

 98-Ve lafz-ı küfrî tav’ile ve kâhin sözlerin tasdik

       Küfürdür lakin inkarı yeniden tevbedir Lillah

 99-Hudâ  otuz iki farzı ibâdına buyurmuşdur

      Kamûsun farz bildim boynuma aldım Bitav’illah

 100-Şurutu beşdir İslâm’ın ki Tevhîd u salât u savm

        Zekat u hac ğanîler hakkında bu cümle Farzullah

 

 101- Namazın farzı hâricde olanlar altı farz olmuş

          Ve erkânı içinde oldular hem altı Farzullah

 102- Dışındaki taharet setr-i avret vakti bilmekdir

          Ve abdest almak ve niyet hem istikbâl-i Beytullah

 103-Namaz içinde tekbîr u kıyam ile kırâatdir

         Rükû’ u ka’de-i uhrâ ikişer secdedir Lillah

 104-Vudûnun farzı yüzün ellerin dirseklerile hem

         Başa mesheyleyib ayakları ğaylet dedi Allah

 105- Ve ğuslün farzı üçdür mazmaza ile hem istinşak

          Üçüncü cümle a’zâsın yûmakdır tevbeten Lillah

 106-Teyemmüm eylemek vâcibdir abdest ile ğusl için

         Su bulunmazsa ya kudret yoğisedir bu Şer’ullah

 107-Anın rüknü iki urmak şurûtu beş biri niyet

        Saîd u tâhir u mesh biri acz-i İbâdullah

 108-Ve savmın farzı üç niyetle ekli nîkî terk etmek

         Fecir doğdukda gün batınca imsak oldu Emrullah

 109-Dahi haccın fürûzu üç biri ihrâma girmekdir

        Biri vakfe cebel üzre ziyâret oldu Beytullah

 110-Harâmı i’tikâd etmek haram andan sakınmakdır

        Helâli hem helal bilib bu oldu cümle Farzullah

 

111-Hep ashâb-ı Güzîn u tâbiîn u müctehidînin

        Ne ki var Ehli Sünnet vel’Cemâat cümle Ehlullah

 112-Kamûnun i’tikâdı bu yüz on beyt içre bil Hakkı

         Budur hak mezheb ancak bunda sâbit eylesin Allah

 113-Eğer benden küfür amden hatâen sâdır olduysa

         Ben ol küfrün cemî’inden berî oldum Livechillah

 114-Dahi şer’a muhâlifse eğer akvâl u ef’âlim

         Ben anlardan rücu’ etdim ve tubtu kurbeten Lillah

 115-Ne ki kılmış Habîbullah bize teblîğ-i ahkâmı

         Kabul etdim anı âmentu Billah ve Hukmillah

 116-Dilim ikrârınmı kalbimle tasdîk eyledim candan

         Sen’in hıfzında îmânım emânet olsun ey Allah

 

 

 

 

 


Yorumlar - Yorum Yaz