Dini ve İlmi Araştırmalar Merkezi

بِسْـمِﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

Allah Teala'nın Sıfatları

Allah Teala’nın kemal sıfatları

1-Vücud’dur. Vücud, Zat’ının kendisidir. Bir şeyin var olması varlığı demektir.
    Vücud; yani var olmak... Allah Teala'nın varlığı, Kendi Zatı'dır. Yani Zatı'nın var olmasının, gayre ihtiyacı yoktur, tam hayat sahibidir. Bu manayla bu sıfata, nefsi sıfat denilir.              

2- Kıdem’dir. Yani ezelidir. Başlangıcı yoktur. Her şeyden evvel var idi ki, her şeyi var etti.
   Kıdem; yani mevcud-u hakiki olan Allah Teala'nın ezeli, daha doğrusu başlangıcı düşünülemeyen olması...

3- Beka’dır. Yani daimi kalmaktır. Ebedidir. Her şeyi yok ettikten sonra, yine O vardır.

4- Kıyamın bizzat veya kıyamun binefsih : Yani varlığında, zat’ında ve sıfatında başkasına  muhtac değildir. Çünkü varlığı hakikidir. Bilakis başkası O’na muhtacdır. Çünkü gayrının vücüdu izafidir. Nakş, nakkaşına muhtaçtır. Nakkaşın ise nakşa ihtiyacı yoktur.

5- Muhalefetün lilhavadis : Yani mahlukuna benzemediği gibi, mahlukunun vehmine ve aklına gelene de benzemez... Aklımıza, gözümüzün önüne, vehim ve hayalimize gelen tüm suretlere muhalif, daha doğrusu benzersiz olmaklığı demektir.

6- Vahdaniyet’tir. Yani birtektir. Doğrusu, ikincisi olmayan birdir. Daha doğrusu, birlerin içerisine girmeyen birtek : Ehad’dır.

Son beş sıfata, sıfat-ı subutiyye denilir. Yani her an Allah Teala hakkında sabittir. Selbiyye de denildi. Yani manasının hükmü, Zat-ı Şerifi için müsbettir; zıddını nefyeder.

7- Hayat’tır. Yani diri olmaktır. Lakin O’nun hayatı  da kulun hayatına benzemez. Çünkü kul hakkındaki hayat, his ve harekettir; yani izafi hayattır. O’nun hakkında ise hakiki hayattır; sabittir; hareket ve his ten münezzehtir; hakkında hayat, “onsuz Zat’ı tasavvur olunamaz; Bizzat diridir” demektir.

8- İlim’dir. Yani kainat olmadan evvel de Allah Teala var edeceği kainatın cüz’ünü, küllünü, zamanını, mikdarını, kemiyetini, ne kadar yaşayacağını bilirdi. Ebede kadar da bilir. İlmi, ezelden ebede bakan, benzersiz bir aynadır.

9- İrade’dir. Yani kainatta her ne olursa olsun, O’nun iradesiyle, dilemesiyle olur.

10- Kudret’tir. Mutlak güç sahibi olmaktır. Kudretin bağlı olduğu her şeyi yaratır ve yok eder.

11- Semi’dir. Her sesi işitmek demektir.

12- Basar’dır. Görmek sıfatıdır.

13- Kelam’dır  Zat-ı Şerifine mahsus benzersiz konuşmaktır.

14- Tekvin’dir.  Var etmek, yok etmek sıfatıdır.

Bu sekiz sıfata da, sıfat-ı subutiyye, zatiyye denilir. Eş’ariler, Tekvin sıfatının dışında Hayat’tan Kelam’a kadar sıfat-ı meani; bunların mülazımı olarak tesbit ettikleri şu yedi sıfata da sıfat-ı ma’neviyye dediler. Onlara göre ;

15- Hayy’dır Hayat vericidir.

16- Kadir’dir. Güç yetiricidir.

17- Alim’dir. Yani bilicidir.

18- Murid’dir. Yani dileyicidir.

19- Semi’ dir. Yani işiticidir.

20- Basir’dir. Yani görücüdür.

21- Mütekellim’dir. Yani konuşucudur.

Bu sıfatların cümlesi Zat’ından ayrılmaz ezeli ve ebedidir. Ne Zat’ın aynı ne de gayrıdır. Bu sıfatların zıdları, Hakkında muhaldir. Mesela Vucüd’un zıddı yokluktur. Kıdem’in zıddı, sonradan var olmaktır. Diğerlerini kıyas et.

Allah hakkında yukarıda saymış olduğumuz sıfatlar vacib sıfatlardır. Vacibin manası, aklın yokluğunu kabul etmediği şeydir.

Muhal ise, gayri mümkün demektir ki, akıl varlığını kabul edemez düşünemez.

Her mü’mine Allah Teala’nın vacib ve muhal yani mümteni sıfatlarını bilmek farzdır. Ayrıca Allah Teala hakkında, bir tane olmak üzere Caiz sıfat vardır. Caizi sıfatın manası, iradesiyle birşeyi yapmak veya yapmamaktır. Burada caiz’in manası; Allah Teala’nın yapması ve yapmamasının aynı seviyede olmasıdır.

Allah Teala’nın Zati ve Fiili sıfatlarının hepsi kadimdir. Zeval bulmaktan korunmuş ve münezzehtir.


Yorumlar - Yorum Yaz